Organisashon

FORMA is een opleidingscentrum voor volwasseneneducatie en onderwijs met als doel volwassenen een kans op educatie, vorming en of onderwijs te bieden, zodat zij een volwaardige plek kunnen innemen op de arbeidsmarkt.

FORMA bestaat in het jaar 2012 uit 4 afdelingen:

 • Afdeling Alfabetisering
 • Afdeling Sociale Kanstrajecten Jongeren (SKJ)
 • Afdeling Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)
 • Afdeling Cursussen

De Missie:

Volwassenen en jongvolwassenen en daarmee ook de toekomstige generatie een kans bieden om zich te ontplooien zodat zij optimaal kunnen functioneren op de arbeidsmarkt en in de maatschappij, steeds rekening houdend en anticiperend op de eisen die de maatschappij stelt. Daarnaast het informeren en adviseren van organisaties, instellingen en overheden over de situatie van de doelgroepen.

FORMA wil bewerkstelligen dat elke deelnemer na afronding van een vormings-, educatief- en opleidingstraject een persoonlijk perspectief heeft waarin hij of zij:

 • Over voldoende communicatieve en sociale vaardigheden beschikt;
 • Een positieve arbeidsattitude heeft;
 • Zelfredzaam is en probleemoplossend kan denken;
 • Vakbekwaam is.

FORMA gaat er vanuit dat ieder individu in staat is om zich door middel van vormingsactiviteiten, onderwijs en begeleiding te ontwikkelen tot een zelfstandig individu in onze gemeenschap. De organisatie heeft het individu als uitgangspunt en schept de randvoorwaarden om een ieder in staat te stellen onderwijs te volgen en dus een opleiding, cursus of werk- leertraject af te ronden. Het creëren van ontplooiingsmogelijkheden heeft ook effect op onze toekomstige generatie als de deelnemer stabiel in het leven staat kan hij/zij ook voor hun kinderen een stabiele omgeving creëren waarin ze veilig op kunnen groeien en participeren in de samenleving.

FORMA wil ook advies orgaan fungeren als het gaat om vraagstukken die gerelateerd zijn aan de doelgroep van FORMA. FORMA werkt dagelijks met de doelgroep en kent de doelgroep als geen ander. De verworven informatie en kennis over de doelgroep is een bron waar andere organisaties uit kunnen putten. FORMA wil een actieve adviserende rol spelen bij beleidmakende instanties als het gaat om de doelgroep.

FORMA heeft in de BES eilanden een bevoorrechte positie aangezien FORMA de meeste expertise en ervaring heeft op het gebied van volwasseneneducatie. FORMA zich positioneren om andere organisatie op de BES eilanden en in de regio te helpen met het ontwikkelen van aanbod voor deze groep.

De Visie

De gestelde doelen wil FORMA bereiken door het zorg dragen voor:

 • Het aanwezig zijn van de basisvoorwaarden; uitkering, kinderopvang en transport, wat het mogelijk maakt om deel te kunnen nemen aan onderwijs of vorming.
 • Het aanbieden van basis vormingstrajecten op maat, zodat deelnemers de vaardigheden onder de knie krijgen die basaal zijn om deel te kunnen nemen aan onderwijs.
 • Opleidingen en werk- leertrajecten aanbieden waardoor de deelnemer goed voorbereid is op de arbeidsmarkt.
 • Samenwerkingsverbanden op te zetten met sociale en zakelijke partners om mogelijkheden voor de deelnemers te creëren om zich verder te ontwikkelen.
 • Het aanbieden van trainingen, cursussen en onderwijsprogramma’s, op maat, afgestemd op de vraag van het bedrijfsleven op Bonaire.
 • Het opleidingsinstituut biedt diensten aan collega organisaties in de regio. Adviseert betreffende inhoudelijke vraagstukken, het evalueren en implementeren van methodes en deelt expertise op het gebied van de doelgroep met instanties in de regio.
 • Het opleidingsinstituut heeft een adviserende rol aan de gemeenschap t.b.v. doelgroep. Adviseert overheidsinstanties, financierders, beleid en wetgevingmakers bij vraagstukken over de doelgroep

De doelgroep

FORMA biedt onderwijs aan volwassenen die op de één of andere manier niet de kans hebben gehad om onderwijs te genieten en/of in levensomstandigheden verzeild geraakt zijn die het moeilijk maken om onderwijs af te kunnen ronden. Daarnaast biedt FORMA cursussen aan voor volwassenen die al actief zijn op de arbeidsmarkt en zich verder willen ontwikkelen.

FORMA richt zich op 4 verschillende doelgroepen:

 • analfabeten en laaggeletterden
 • tienerouders en jongvolwassenen zonder startkwalificatie (18 t/m 24 jaar)
 • langdurige werklozen
 • werkende beroepsbevolking

Het begeleidingsconcept

Iedereen die een traject bij FORMA wil volgen moet een instaptoets doen. Door middel van deze toets wordt het ontwikkelingsniveau op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en spreekvaardigheid van elke cursist bepaald. Afhankelijk van het niveau wordt een apart traject uitgestippeld per persoon.

Een Educatieve Vormingswerker (EVW) wordt toegewezen om het succes van de deelnemer te garanderen. Samen met de instaptoets wordt ook een educatieve intake en zorgintake afgenomen met deelnemers, hierin wordt vastgesteld welke factoren van belang zijn om het succes van de deelnemers te optimaliseren. Elke deelnemer krijgt waar nodig persoonlijke begeleiding om de factoren die een barrière vormen samen met de deelnemer op een praktische manier uit de weg te ruimen.

Deze hulp bestaat uit psychosociale begeleiding, praktische hulpverlening, ondersteuning in kinderopvang en transport. Bij deelnemers waar een ernstige problematiek geconstateerd kan verwezen worden naar specialistische hulp in de vorm van een maatschappelijk werker (FORMA intern) of een psycholoog (extern), verslavingszorg, psychiatrie of andere specialismen.

Deelnemers van 18 t/m 24 jaar kunnen gebruik maken van diensten van het Expertise Center Onderwijs Zorg (EOZ), een eilandelijk samenwerkingsverband gericht op het geven van ondersteuning bij leerproblemen of specifieke leerbehoeften.

Onderwijs inrichting

Het opleidingscentrum FORMA biedt zowel voltijd als deeltijd op de volgende gebieden opleidingen aan:

 • Alfabetisering
 • Sociale Kanstrajecten Jongeren/ Algemene vormingstrajecten Volwassenen (SKJ)
 • Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO niveau 1)
 • Vakcursussen en talencursussen (in samenwerking en op aanvraag van derden)

De opzet van deze trajecten en toekomstige trajecten gebeurt in nauw overleg met de Scholen Gemeenschap Bonaire (SGB) en de arbeidsmarkt van Bonaire zodat doorstroming mogelijk is. Vanwege de veranderende staatkundige structuur heeft FORMA ook nauw overleg met Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Jeugd en Gezin (J&G).